Jak probíhá certifikace

podle normy ISO 14001

Postup Auditu ISOCA

ISO 14001 Systémy environmentálního manažérství

Každý audit pro ISO 14001 se skládá z následujících etap:

Otevírací setkání
Otevírací setkání za účasti vedení klienta a osob zodpovědných za funkce nebo procesy, které budou předmětem auditu.

Komunikace během auditu
Auditní tým jmenovaný CO/SM pravidelně během auditu hodnotí průběh auditu a vyměňuje si informace. Vedoucí auditor během auditu přiděluje jednotlivým členům týmu úkoly, jakékoliv nedostatky jsou sdělovány klientovi. Pokud dostupné důkazy z auditu ukážou, že cíle auditu jsou nedosažitelné, nebo je identifikována významná nezhoda, vedoucí auditor tuto skutečnost oznámí klientovi a CO/SM.

Získávání a ověřování informací
CO/SM používá při získávání a ověřování informací rozhovory, pozorování procesů a činností, přezkoumání dokumentace a záznamů.

Identifikace a zaznamenávání zjištění auditu
Zjištění, která shrnují shodu a neshodu, jsou během auditu zaznamenávána členy auditního týmu pro umožnění kvalifikovaného rozhodnutí o certifikaci nebo ponechání certifikace v platnosti. Auditorky zaznamenávají příležitosti ke zlepšení SM klienta, nesrovnalosti ve vztahu k konkrétnímu požadavku, a ty jsou projednány s klientem.

Příprava závěrů auditu
Před závěrem auditu přezkoumává auditní tým zjištění auditu a jakékoliv další relevantní informace získané během auditu vzhledem k cílům a kritériím auditu a klasifikaci neshod. Při závěrečném setkání probíhá diskuse o závěrech auditu a následně jsou identifikována potřebná opatření. Při závěrečném setkání s účastí vedení klienta a pokud je to vhodné, také osob zodpovědných za funkce nebo auditořené procesy, jsou prezentovány závěry auditu včetně doporučení týkajících se certifikace. Jakékoliv nesrovnalosti zjištěné během auditu jsou prezentovány při závěrečném setkání tak, aby byly klientem pochopeny, a dohodne se časový rámec pro nápravu nesrovnalostí.

Postupy certifikačního procesu, ve kterých jsou zohledněny také jednotlivé specifikace pro různé druhy auditů. Tato metodická směrnice je klientům CO/SM k dispozici na vyžádání.

Z důvodu časové optimalizace se snažíme konzultace provádět prostřednictvím Skype a šetřit Váš čas.

Zobrazit certifikační postup

Schéma certifikačního postupu ISO

ISO 45001 Certifikát bezpečnosti
ISO 37001 Certifikát proti korupci
ISO 14001 Certifikát enviromentu
ISO 20000-1 Certifikát služeb v IT
ISO 22001 Certifikát bezpečnosti potravin
ISO 13485 Certifikát zdravotnických zařízení
ISO 22301 Certifikát kontinuity organizace
ISO 9001 Certifikát kvality
ISO Certification Authority

© 2011 ISOCA - ISO Certification Authority | All rights reserved
Postup auditu a certifikace ISO 14001 certifikát získal hodnocení: 4.94/ 5 z celkových 36 hodnocení | Prevádzkovateľ: COMPANY CONSULTING SLOVAKIA LTD, 128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX